0051: Анализ или псевдонаука (Analiz ili psevdonauka).

От научна гледна точка се счита, че анализ е процеса на разчленяване, раздробяване на съставните му части на един цял обект или явление, с цел по-подробното му и детайлно изучаване, а също и за да се изтъкне неговата същност, природата и закономерности.

Счита се също, че такъв един процес е сред най-ефективните научни инструментариуми за изучаване на всякакви научни проблеми. Например, в биологията и медицината се прави аутопсия на тялото и по този начин се изучава неговата анатомия и строеж.

Анализ е дума, която в дословен превод от гръцки език означава “разложение”. По най-нагледен начин същността на това понятие може да се илюстрира с химическия анализ, като негова разновидност. В този случай, изследваното вещество се разделя на своите съставки и по наличието или отсъствието на едни или други елементи се съди за веществото като цяло.

В днешно време анализа служи за определяне на всяко научно изследване и фактически, без провеждането на анализ, то едва ли може да се нарече - научно. Но освен това, има и много други анализи, които се правят в една или друга сфера на човешката дейност или поведение.

Понятието се използва, като например, в изучаване на човешкото поведение, в математиката, в счетоводството, в движенията на международните валутни курсове (форекс), в промените на цените и котировките на различни суровини или акции на борсата, в биологията и даже в такива абстрактни области като философията и изкуството.

Всъщност, анализа придава доста условност в изслеванията и по-скоро става дума за псевдо научност. Защо? Много ясно защо! Когато разчлените едно човешко тяло, може да изучавате колкото си щете мръвките, на които сте го разделите, но по никакъв начин това не е показателно за функциите на съответната част или орган или за тялото като цяло, а още по-малко - за живия човек.

Това е така, защото тези функции се осъществяват само и единствено в живото, неразчленено и здраво човешко тяло. А след аутопсия, това няма как да стане. Така че, цялата тази научност, е всъщност доста условна и по-скоро - псевдо (измамна, лъжлива). Следващия път, когато правите анализ на нещо, помислете какво анализирате и то същото ли е с това, което е било като цяло, преди анализа.
------------------------------------------------